فیلترها
دسته بندی ها

برای  سازمان خود اهداف و تیم‌های فروش تخصصی ایجاد نمایید و از طریق برنامه‌ی فروش مدیریت فاکتورهای فروش را از ایجاد پیش فاکتور تا تایید فاکتور را پیگیری نمایید. 

مدیریت سرنخ‌ها تا رسیدن به مرحله برد یا باخت

ارتباط بین ماژول CRM و فروش 

مدیریت فاکتورهای فروش از ایجاد تا ثبت پرداخت

ارتباط با مشتریان از طریق حساب کاربری پورتال 

طراحی داشبوردهای اختصاصی با شاخص‌های فروش

تحلیل وضعیت سامانه‌ی پشتیبانی از طریق گزارشات اختصاصی