آموزش حسابداری تکرو سیستم

حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، جمع آوری، ثبت، طبقه بندی، تلخـيص، گزارشـگری، و تحليل رویدادهای مالی یک شخصيت اقتصادی در یک دوره مالی معين بر اساس واحد پول ملی. ماژول حسابداری در نرم افزار جامع تکرو سیستم براي انجام دادان عمليات حسابداري و مـالي اسـتفاده مـي شود که  شامل عمليــات مربوط به اســناد حــسابداری و گزارشــگري صــورتهاي مــالي اساســي ميشود.در ویدئو مقابل آموزش کلی از فرایندهای ماژول حسابداری جهت آشنایی کاربران ارائه شده است

اکنون خرید کنید
 
 
 
 

آموزش خزانه داری تکرو سیستم 

خزانه در واقع محل جمع آوری و تمرکز نقود دولتی ، درآمد های عمومی و اختصاصی و همچنین دریافت و پرداخت ها است. شرکت ها و موسساتی که گردش مالی و ورود و خروج وجه نقد، چک و اوراق بهادار در آن بالا باشد، یک واحد در حسابداری ایجاد می نماید که بنام واحد خزانه داری معرفی می شود.

آنچه از حسابداری خزانه بر می آید، دریافت و پرداخت وجه نقد و اوراق بهادار می باشد. وجه نقد مهم ترین و ریسک پذیر ترین دارایی جاری شرکتها و سازمان ها به حساب می آید که به دلیل حساسیت بالای آن، نیازمند ایجاد کنترل های داخلی قوی جهت حفظ و نگهداری آن است.
از طرفی در عملیات دریافت و پرداخت در رابطه با این دارایی وجود دارد که برای تصدی مسئولیتی در این حوزه این نیاز وجود دارد که فرد با عملیات حسابداری دریافت و پرداخت وجه نقد آشنا شود این دوره زمینه لازم جهت انجام عملیات خزانه داری را برای شما فراهم می کند.

اکنون خرید کنید