فیلترها
دسته بندی ها

وضعیت نیروی انسانی در مراحل مختلف جذب، توسعه، نگهداری و پایان همکاری را بصورت یکپارچه مدیریت نمایید. 

ثبت درخواست‌ ‌ها و ارسال درون برنامه‌ای برای تایید

بررسی و اعلام تایید یا رد درخواست‌ها

 ثبت مرخصی کارمندان در سیستم یکپارچه

انتشار آگهی‌های استخدام و پیگیری مصاحبه‌ها 

ایجاد و مدیریت قراردادهای کاری پرسنل

طراحی و انتشار انواع فرم‌های نظرسنجی