فیلترها
دسته بندی ها

از طریق خودکارسازی فرایندها در سازمان زمان فعالیت‌ها را کاهش داده و از سوی دیگر با کاهش خطاهای انسانی دقت فعالیت‌ها را افزایش دهید.

انتقال اسناد و حواله‌ها از طریق سامانه ارتباط داخلی

بایگانی اسناد در فضای کاری با دسته‌بندی اختصاصی

اخذ امضای الکترونیک از کاربران داخلی و پورتال

ذخیره اسناد امضا شده بدون محدودیت زمان

ایجاد سطوح دسترسی به اسناد برای کاربران داخلی

حذف کامل فرایندهای کاغذی از امور اجرایی سازمان