فیلترها
دسته بندی ها

با نرم‌افزارهای یکپارچه در زمان مناسب و براساس ظرفیت بازار تولید نمایید و از طریق کنترل کیفی‌های به هنگام از تولید ضایعات جلوگیری نمایید.

برنامه تولید خودکار براساس وضعیت موجودی 

ایجاد لیست مواد و سفارشات تولید اختصاصی

امکان طراحی داشبوردهای اختصاصی تولید

تعریف نقاط و سیاست‌های کنترلی در جریان تولید

تنظیم سیاست‌های نگهداری و تعمیر اختصاصی

تولید براساس واحدهای سفارشی