فیلترها
دسته بندی ها

خدمات درون و برون سازمانی را از طریق نرم‌افزارهای خدماتی در قالب پروژه‌ها و برنامه‌ریزی زمانی درون برنامه‌ای پیگیری نمایید.

طراحی پروژه‌ها به تفکیک دپارتمان‌های سازمان

برنامه‌ریزی و کنترل فعالیت‌های پرسنل 

ثبت قرارملاقات‌ها در تقویم یکپارچه‌ سازمان

برقراری تماس با مخاطبان از طریق اینترنت

طراحی داشبوردها براساس KPIهای اختصاصی 

مدیریت وضعیت پروژه ها در قالب نمودار گانت