فیلترها
دسته بندی ها

با استفاده از زیرساخت قوی نرم‌افزاری در سازمان به یکپارچگی برسید و  امنیت اطلاعات خود را افزایش دهید. 

تفکیک مشتریان حقیقی و حقوقی

دسته‌بندی مشتریان به‌تفکیک حوزه کاری

ثبت جلسات و قرارملاقات‌ها در تقویم یکپارچه

ارتباط با همکاران از طریق سامانه داخلی

ارتباط با مشتریان از طریق کاربری پورتال 

انتقال اسناد بین کاربران داخلی و پورتال